Education fund

קרן השתלמות

היא למעשה קופת גמל לצורך מיוחד ולטווח זמן בינוני. קיימים שני סוגים עיקריים של קרן השתלמות.

קרן השתלמות לשכירים

העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים

לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

משיכת כספים

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום ההצטרפות. הכספים פטורים ממס, ללא צורך בהוכחת מטרת המשיכה. עובד שבחר לא למשוך כספים המופקדים בקרן השתלמות גם לאחר 6 שנות ותק, יכול להמשיך ולהפריש כספים לקרן ואלו יהיו נזילים וחופשיים למשיכה בכל עת ופטורים ממס. משיכת כספים מקרן השתלמות אפשרית גם בתום 3 שנות ותק, למטרת השתלמות בלבד ותחת אישורים מתאימים של מנהלי הקרן.

Education fund

קרן השתלמות

היא למעשה קופת גמל לצורך מיוחד ולטווח זמן בינוני. קיימים שני סוגים עיקריים של קרן השתלמות.

קרן השתלמות לשכירים

העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים

לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

משיכת כספים

הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בתום 6 שנים מיום ההצטרפות. הכספים פטורים ממס, ללא צורך בהוכחת מטרת המשיכה. עובד שבחר לא למשוך כספים המופקדים בקרן השתלמות גם לאחר 6 שנות ותק, יכול להמשיך ולהפריש כספים לקרן ואלו יהיו נזילים וחופשיים למשיכה בכל עת ופטורים ממס. משיכת כספים מקרן השתלמות אפשרית גם בתום 3 שנות ותק, למטרת השתלמות בלבד ותחת אישורים מתאימים של מנהלי הקרן.

עובד שפרש לגמלאות רשאי למשוך את הכספים העומדים לרשותו בקרן השתלמות בתום שלוש שנות חברות בקרן, לכל מטרה וללא חיוב במס.

עובד שברצונו למשוך כספים מקרן השתלמות שלא על פי התנאים שצוינו, ישלם מס על פי הכללים הבאים: משיכת כספים לפני תום 3 שנות ותק, שלא לצורך השתלמות, חייבת במס בשיעור 50% על כל הכספים הקיימים בקופה על שם העובד (קרן+רווחים) משיכת כספים בתווך 3-6 שנות ותק, שלא לצורך השתלמות, חייבת במס בשיעור 50% על הפקדות המעסיק ועל הרווחים שנצברו (חלקו של העובד לא חייב במס).

ניסיון ואחראיות

בשוק קרנות ההשתלמות, פועלים כיום גופים רבים ורמת התחרותיות בו עלתה בצורה משמעותית. חשוב שציבור המשקיעים יבחר בתבונה את החברה המנהלת המתאימה ביותר לדרישותיו, שתבטיח לו את הניהול המקצועי ביותר ותימנע מסיכונים מיותרים. מאחר שקרן ההשתלמות הינה מכשיר חסכון ארוך טווח, חשוב לוודא שמנהלי ההשקעות אינם נוטלים סיכונים מיותרים בניסיון להשיג תשואות גבוהות.

קרן השתלמות טובה צריכה להתנהל באופן שמרני על מנת להבטיח השגת תשואות גבוהות בטווח הארוך בלא לחשוף את ציבור המשקיעים לסיכונים. המדד המקובל לבחינת רמת הסיכון של הקרן הינו "סטיית התקן".

שירות

התחרות הרבה בתחום קרנות ההשתלמות הביאה לשיפור ברמת השירות הניתן לציבור החוסכים. מומלץ שלא להתפשר על רמת השירות בתמורה להבטחות לתשואה גבוהה.

איך לבחור קרן השתלמות?

בחירת קרן השתלמות צריכה להתבצע באופן מחושב על פי מספר מדדים:

תשואה לאורך זמן

הדבר החשוב ביותר בבואנו לבחור קרן ההשתלמות הוא לבדוק את ביצועיה לאורך השנים. לשם כך, יש לבחון אילו תשואות השיגה הקרן בשנים האחרונות ולא להתפתות לבחור בקרן שהשיגה תשואה גבוהה בפרק זמן קצר. בשוק ישנו מספר מצומצם של גופים שהצליחו להשיג תשואה גבוהה לאורך זמן והבחירה באחד מהם תבטיח שכספכם יופקד בידיים טובות לאורך זמן. מומלץ לבחון את ביצועי העבר של קרן ההשתלמות, במיוחד בתקופות בהן השווקים ירדו.

הרכב ההשקעות ורמות הסיכון

על מנת להבטיח בחירה בקרן המתאימה ביותר לצרכינו האישיים, עלינו לבחון מהו הרכב ההשקעות של הקרן, כמה מנכסיה מושקעים במניות, מה היקף פיזור הנכסים, באילו ענפים מושקע הכסף, וכיצד מחולקות ההשקעות בין שווקים בארץ ובחו"ל. נושא הסיכון הוא פרמטר מרכזי, אשר חייב להיות מותאם להעדפותיו ולצרכיו של העמית תוך שכלול כלל נכסיו הפיננסים.

בהתאם לגישה זו, תהליך ההשוואה והבחירה בין קרנות ההשתלמות מתחיל בכך שהעמית בוחר את רמת הסיכון הרצויה לו מבין מספר קבוצות סיכון אפשריות. בשלב השני יש לבדוק את התנהגות התשואה בעבר, ושיעור השינוי בה מחודש לחודש, המשקפים את רמת הסיכון בניהול השקעות הקרן בעבר.

מיסוי ותקרות

לקרן השתלמות לשכירים

מעביד – מפקיד עד 7.5% מהמשכורת הקובעת, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעביד (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת). "המשכורת הקובעת" הנה הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים. המשכורת הקובעת מוגבלת בתקרה.

לקרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים

שיעור ההוצאה המותרת למעסיק הנה עד 4.5% מהמשכורת הקובעת של בעל השליטה. הפרשת העובד (בעל השליטה) תהיה בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעביד (היות ובעל שליטה הינו עובד-שכיר). הגדרת "המשכורת הקובעת" לגבי בעל שליטה זהה לזו של שכיר, כמוסבר לעיל.

לקרן השתלמות לעצמאים

הפקדה עד 2.5% מההכנסה השנתית (מעסק או משלח-יד בלבד) עד התקרת מס הפקדה של 4.5% נוספים (מעל ל-2.5% הנ"ל) מההכנסה השנתית (מעסק או משלח-יד בלבד) עד תקרת המס – מותרת בניכוי.

למי מותר?

עמית בקרן השתלמות רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקרן לקרן השתלמות אחרת מאותו סוג. בקרן אליה עבר יראו בו כעמית מהיום בו היה לעמית בקרן הראשונה. כמו כן, ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, אם עברו שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, והם יהיו ניתנים למשיכה בתום שנה ממועד ההעברה, ואם הופקדו סכומים נוספים לאחר ההעברה – יחולו על העמית כללי המשיכה מקופה לתגמולים לעמיתים עצמאים ויראו אותו כעמית בקופה מהיום בו היה לעמית בקרן ההשתלמות. עמית רשאי לעבור מקרן השתלמות אחת לאחרת בלא הגבלה.

קרן ההשתלמות אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת.

מ.א.מ.ד סוכנות לביטוח מתמחה בשיווק מוצרים פנסיונים ופיננסים ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שנבחרו על ידה כמפורט לעיל, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן