Apartment insurance

ביטוח דירה

ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ותכולת הדירה. ביטוח זה מספק לך את הכיסוי הביטוחי הנכון שרכשת עבורך השקעת מיטב כספך ואולי גם כספים נוספים ששילמת למימון רכישתו.

ביטוח דירה נועד להגן עליכם במקרה של נזק למבנה הדירה ותכולתו עקב מימוש סיכונים שונים כמו שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה ושוד, התנגשות במטוסים ונזקים אחרים שיכולים לגרום לכם נזק כספי משמעותי ואף להשאיר אותך ואת משפחתך חסרי בית.

כחלק מביטוח דירה, תהיה מוגן, בנוסף לכיסוי נזקי הרכוש, גם על ידי ביטוח אחריות משפטית כנגד צדדים שלישיים (צדדים שלישיים) ועל ידי ביטוח אחריות המעסיקים כנגד המועסקים על ידך בדירה. כלומר, אתה תכוסה גם במקרה שתביעה נגדך תביעה על ידי אדם שנפגע על ידך בדירה (או מחוץ לגבולות מדינת ישראל) או שתוגש תביעה על פי חוק הנזיקין על ידי עובד בית על הסכום שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

Apartment insurance

ביטוח דירה

ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ותכולת הדירה. ביטוח זה מספק לך את הכיסוי הביטוחי הנכון שרכשת עבורך השקעת מיטב כספך ואולי גם כספים נוספים ששילמת למימון רכישתו.

ביטוח דירה נועד להגן עליכם במקרה של נזק למבנה הדירה ותכולתו עקב מימוש סיכונים שונים כמו שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה ושוד, התנגשות במטוסים ונזקים אחרים שיכולים לגרום לכם נזק כספי משמעותי ואף להשאיר אותך ואת משפחתך חסרי בית.

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט – המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח, נשלל ממנו בשיעור של 25% לפחות, הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו במשך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.

שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40% נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי).

שימו לב!

נהוג לבטח את מבנה הדירה ותכולתה בפוליסה אחת ביטוח דירה יכול ליהנות מהכיסויים הבאים:

  • כיסוי ביטוחי בגין נזק  למבנה הדירה ותכולתה כתוצאה מפגיעה בטבע, שריפה, פריצה, התנגשות כלי רכב ועוד.
  • כיסוי נזקי מים בעזרת כיסוי זה, במקרה של נזקי מים בדירה, תוכלו להזמין אינסטלטור שעובד עם איילון.
  • כיסוי ביטוחי בגין נזקי רעידת אדמה וצונאמי.
  • כיסוי ביטוחי לנזקי צד ג '(צד ג') ועובדי בית.
  • כיסוי ביטוחי במקרים של זכוכית שבורה, כלים סניטריים ומראות.
דילוג לתוכן