life insurance

ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות או מגוון סיכונים, למבוטח עצמו במותו או למוטביו.

ביטוח חיים למקרה פטירה, סכום ביטוח חד פעמי המשולם למוטבים שנקבעו , גובה הסכום נקבע לפי הערך הכלכלי של האדם, גילו, עיסוקו, מצבו המשפחתי.

ככל שיש יותר תלויים לאדם במהלך חייו כך יזדקק לסכום ביטוח גבוהה יותר על מנת שמשפחתו תוכל לכלכל את עצמה במקרה מוות. לצורך כך יש להגדיר מראש את סכום הביטוח, כמו כן ניתן להגדילו ולהקטינו לפי הצורך בהתאם ל תקופות הגיל השונות, הגדלתו כרוכה בהוכחת מצב רפואי.

life insurance

ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות או מגוון סיכונים, למבוטח עצמו במותו או למוטביו.

ביטוח חיים למקרה פטירה, סכום ביטוח חד פעמי המשולם למוטבים שנקבעו , גובה הסכום נקבע לפי הערך הכלכלי של האדם, גילו, עיסוקו, מצבו המשפחתי.

ככל שיש יותר תלויים לאדם במהלך חייו כך יזדקק לסכום ביטוח גבוהה יותר על מנת שמשפחתו תוכל לכלכל את עצמה במקרה מוות. לצורך כך יש להגדיר מראש את סכום הביטוח, כמו כן ניתן להגדילו ולהקטינו לפי הצורך בהתאם ל תקופות הגיל השונות, הגדלתו כרוכה בהוכחת מצב רפואי.

ניתן לבחור לקבל את סכום הביטוח כקצבאות בתוכנית מסוג הכנסה למשפחה ובה קובעים את סכומי הקצבה החודשית למשפחה ובתקרה לשנים.

תום תקופת הביטוח משתנה מחברה לחברה וסיום הפוליסה יכול להיות בגיל 70, 75, 80, קיימים תעריפים שונים בין החברות ושינויים רגולטורים לכן חשוב לבדוק מדי מספר שנים את עלות הביטוח, התפתחותו והתאמתו. ניתן לרכוש כיסויים נוספים כדוגמת נכות מתאונה כסכום פיצוי כספי לפי אחוזי נכות שנקבעו בטבלה המוגדרת בתנאי הפוליסה ומאפשרת קבלת פיצוי כספי בחייו של המבוטח.

ביטוח חיים למקרה פטירה קיים בפוליסות בסיסיות, בפוליסות במסגרת חיסכון ובפוליסות קבוצתיות.

ביטוח זה מקנה למבוטח לקבוע את המוטבים מראש ובקביעת חלוקה של אחוזים ידועה מראש. לעומת ביטוח פנסיית שאירים סכום הביטוח משולם באופן חד פעמי ולא בצורה של קצבאות כמו כן ניתן לקבוע מוטבים שאינם שאירים ע"פ חוק.

דילוג לתוכן