PENSION FUND

חיסכון לקרן פנסיה

חיסכון לקרן פנסיה היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו. חיסכון בקרן פנסיה מעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות או אובדן כושר עבודה וחסכון לגיל פרישה.

בעולם בו תוחלת החיים עולה בהדרגה, מקבל החיסכון לגיל פרישה משנה חשיבות לקיום האדם עם פרישתו לגמלאות ויכולתו לכלכל את משפחתו לתקופה ארוכה של שנים מעבר לגיל הפרישה.

מעסיקים ושכירים

החל משנת 2008 חל צו הרחבה בענף הפנסיוני, יש לבטח כל עובד (גברים מגיל 21, נשים מגיל 20) בביטוח פנסיוני באמצעות תשלום חודשי שמתבצע באמצעות מעסיקך.

ההפקדה לקרן הפנסיה תלויה בשכרך המובטח והיא מורכבת מדי חודש מתגמולי עובד (עד7%) מתגמולי מעסיק (עד 7.5%) וממרכיב פיצויים (בין 6% ועד 8.33%) ובסה"כ מקסימום 22.83% ובכפוף לתקרה של פעמיים השכר הממוצע במשק.

PENSION FUND

חיסכון לקרן פנסיה

חיסכון לקרן פנסיה היא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו. חיסכון בקרן פנסיה מעניק לחוסך כיסוי ביטוחי מפני מוות או אובדן כושר עבודה וחסכון לגיל פרישה.

בעולם בו תוחלת החיים עולה בהדרגה, מקבל החיסכון לגיל פרישה משנה חשיבות לקיום האדם עם פרישתו לגמלאות ויכולתו לכלכל את משפחתו לתקופה ארוכה של שנים מעבר לגיל הפרישה.

מעסיקים ושכירים

החל משנת 2008 חל צו הרחבה בענף הפנסיוני, יש לבטח כל עובד (גברים מגיל 21, נשים מגיל 20) בביטוח פנסיוני באמצעות תשלום חודשי שמתבצע באמצעות מעסיקך.

ההפקדה לקרן הפנסיה תלויה בשכרך המובטח והיא מורכבת מדי חודש מתגמולי עובד (עד7%) מתגמולי מעסיק (עד 7.5%) וממרכיב פיצויים (בין 6% ועד 8.33%) ובסה"כ מקסימום 22.83% ובכפוף לתקרה של פעמיים השכר הממוצע במשק.

עובדים עצמאיים

החל משנת 2017, נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים והחלתו כל העובדים העצמאים מגיל 21 ומעלה מחויבים להפקיד חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני, עבור חלק מההכנסה שהוא מחצית מהשכר הממוצע במשק 4.45% עבור יתרת ההכנסה ועד גובה השכר הממוצע במשק 12.55% עבור החלק של ההכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפקיד.

עובדים עצמאיים זכאים להטבות מס וזאת עד לתקרות המס במסגרת קופות הגמל. היעדר הפקדה תגרור קנס שנתי של 500 ₪ כל שנה. כמו כן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק נקבע כי חלק מהכסף ניתן למשיכה במקרה של סגירת עסק ובנוסף הופחתו דמי הביטוח הלאומי בצורה דיפרנציאלית.

מסלולי השקעה

כל קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולי השקעה, החל ממסלולים סולידיים, מסלולים תלויי גיל ומסלולים עם מרכיב מנייתי. עמיתי קרנות הפנסיה זכאים לתשואה מובטחת על חלק מהחיסכון שלהם באמצעות השקעה של הקרן באג"ח מיועדות, אג"ח מדינה המבטיחות תשואה של עליית המדד+4.8%, המהוות עוגן של יציבות, למקבלי קצבאות הכספים ייהנו מאג"ח מסובסד בגובה 60%, בשנים הקרובות ובאופן מדורג כל העמיתים עד גיל 50 יהיו עם חשיפה של 100% לשוק ההון.

מסלולי ביטוח

כל אחת מקרנות הפנסיה מציעה מגוון מסלולי ביטוח שאירים/מוות ונכות/אובדן כושר בהתאם לתקנוני קרן הפנסיה ובהתאם לבחירת המבוטח לפי גילו ומצבו המשפחתי. התאמת המסלולים הנכונים יכולים להוסיף לפנסיית הזקנה מאות שקלים בחודש. לשם כך חשוב מאוד, לשבת עם סוכן ביטוח פנסיוני לביצוע התאמות נכונות.

בחרת להצטרף

לרשותך קיימות מספר רב של קרנות פנסיה בבעלות חברות ביטוח וקרנות פנסיה נבחרות המפורסמות באמצעות משרד האוצר. משרד האוצר באתרו מפרסם את התשואות של הקרנות השונות באתר הנקרא פנסיה נט.

מ.א.מ.ד סוכנות לביטוח עובדת עם קרנות הפנסיה המובילות בשוק ותסייע לך ככל שניתן בהתאמת הפנסיה שלך, לתיאום פגישה יש ליצור קשר
בטלפון: 03-522-8585 
ובמייל: office@mamd.co.il

דילוג לתוכן