"Loss of work" insurance

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח "אובדן כושר עבודה" הוא כיסוי המעניק תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח בפרמיה משתנה.

כיסוי זה מאפשר למבוטח לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של מחלה או תאונה ולהבטיח מקור הכנסה אשר יסייע לבני המשפחה וישמור על רמת חייהם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. איננו יכולים לצפות מתי ומאיזו סיבה נאבד את היכולת להשתכר, ולכן חשוב להגן על בני המשפחה מפני אובדן הכנסתו של המבוטח.

המוצר הבסיסי

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט – המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח, נשלל ממנו בשיעור של 25% לפחות, הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו במשך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.

שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40% נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי).

"Loss of work" insurance

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח "אובדן כושר עבודה" הוא כיסוי המעניק תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח בפרמיה משתנה.

כיסוי זה מאפשר למבוטח לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של מחלה או תאונה ולהבטיח מקור הכנסה אשר יסייע לבני המשפחה וישמור על רמת חייהם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. איננו יכולים לצפות מתי ומאיזו סיבה נאבד את היכולת להשתכר, ולכן חשוב להגן על בני המשפחה מפני אובדן הכנסתו של המבוטח.

המוצר הבסיסי

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט – המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח, נשלל ממנו בשיעור של 25% לפחות, הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו במשך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.

שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40% נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי).

תקופת המתנה – 3 חודשים, חודשיים או חודש המתנה. הרחבות למוצר הבסיסי הכרוכות בתוספת תשלום:

פרנצ'יזה עבור שלושה חודשי המתנה – תשלום בחודש הרביעי והחמישי בהתאמה עבור החודש השני והשלישי.

פרנצ'יזה עבור חודשיים המתנה – תשלום בחודש השלישי בהתאמה עבור החודש השני.

ביטול קיזוז מול גורם ממשלתי – המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה הביטוח.

הרחבה עיסוקית לצווארון לבן – בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ב 12 חודשים שקדמו למקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק ספציפי ועד תום תקופת הביטוח.

הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר (גג חתם) –

החברה לא תדרוש חיתום רפואי עבור גידול בשכר המבוטח בפוליסה בהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.

תשלום נוסף במקרה של סיעוד –

היה המבוטח זכאי לתשלום הפיצוי החודשי ובנוסף לכך מצוי במצב סיעודי בנוסף לתגמולי הביטוח ישלם המבטח פיצוי חודשי נוסף בגובה של 33% מסכום הפיצוי המבוטח ובלבד ששיעור הפיצוי החודשי הכולל יחד, לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח בפוליסה.

הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד –

 סכום הפיצוי החודשי שישולם לאחר קרות מקרה הביטוח יהיה צמוד למדד החל מהתשלום הראשון ועד לתקופה בה בחר המבוטח במועד ההצטרפות ובהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.

הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה –

קרה מקרה הביטוח והמבוטח מקבל תגמול מידי חודש, השכר המבוטח בפוליסה שממנו נגזר סכום תגמולי הביטוח יגדל מדי שנה בהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.

דילוג לתוכן